Zhuoyu Yang 努力学习 Javascript 中...

oh-my-zsh中无法切换RVM版本

最近将 Mac OS 自带的 bash 换成了目前比较流行的 Oh-my-zsh,但是在使用了一些主题以后,发现 RVM 无法切换版本。

解决方法如下:

.zshrc 最后加上如下代码:

sh .zshrc [[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && . "$HOME/.rvm/scripts/rvm"

参考:RVM is not working in ZSH

comments powered by Disqus